Overlay

ضمن عرض پوزش، با توجه به استقبال چشمگیر مردم از اجتماع عظیم مردمی «سلام فرمانده» و تکمیل ظرفیت ورزشگاه آزادی، امکان ثبت نام جدید وجود ندارد، در صورت فراهم شدن ظرفیت جدید مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.